• Azylový dům

  • Azylový dům je pobytová sociální služba poskytující přechodné ubytování a pomáhající ve zvládání krizového stavu spojeného se ztrátou bydlení a stavem sociální nouze.
 • Case management, komunitní tým

  • Case management je služba, která klientovi poskytuje individuální komplexní podporu. Case manager (klíčový pracovník) podporuje klienta jak při kontaktu s úřady a institucemi, tak i při zvládání každodenních činností. Provádí službami organizací a pomáhá klientovi se v nejvyšší možné míře začlenit do běžného života a společnosti. Case manager může některé služby i sám poskytovat (např. podporu v bydlení). Konkrétní obsah a časový rozsah poskytované služby závisí na dohodě mezi klientem a case managerem.
 • CDZ - Centrum duševního zdraví

  • Centrum duševního zdraví - dále jen CDZ - je nová forma zdravotně-sociální služby pro lidi a jejich rodiny, kteří se potýkají se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, afektivních poruch (deprese či mánie) či poruch osobnosti, které je omezuje v běžném fungování.
  • CDZ pomáhá individuálním přístupem pacientovi a klientovi v naplnění jeho potřeb a cílů v důležitých životních oblastech (vztahy a komunikace, zdraví, zaměstnání, bydlení a péče o domácnost,  hospodaření s financemi, zájmy a volný čas, péče o sebe a o druhé). Služby jsou zaměřeny na podporu všech složek života pacientů a klientů a to pomocí metody case managementu a zaměření na recovery (zotavení) všech složek života.
  • Tým CDZ je multidisciplinární - tvoří ho většinou psychiatr, psycholog, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociálních službách a peer pracovníci. Tým CDZ poskytuje služby v přirozeném prostředí klientů a pacientů, jejich rodině nebo komunitě, zdravotně-sociální služby jsou poskytovány i v prostorách samotného CDZ.

 • Centrum denních aktivit a aktivizační služby

  • Case management je služba, která klientovi poskytuje individuální komplexní podporu. Case manager (klíčový pracovník) podporuje klienta jak při kontaktu s úřady a institucemi, tak i při zvládání každodenních činností. Provádí službami organizací a pomáhá klientovi se v nejvyšší možné míře začlenit do běžného života a společnosti. Case manager může některé služby i sám poskytovat (např. podporu v bydlení). Konkrétní obsah a časový rozsah poskytované služby závisí na dohodě mezi klientem a case managerem.
 • Domov se zvláštním režimem

  • Domov se zvláštním režimem je pobytová služba určená klientům, kteří potřebují soustavnější a větší míru pomoci. Poskytují především pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně a stravu. Nabízejí náplň dne, různé vzdělávací a aktivizační činnosti, možnost potkávat se s dalšími lidmi a podporu při obstarávání osobních záležitostí.
  • Domovy se zvláštním režimem bývají součástí jiného pobytového zařízení (např. domova pro seniory).
  • Služby si klient hradí.
 • Chráněná dílna

  • Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou pracoviště, kde alespoň 60 % zaměstnanců má změněnou pracovní schopnost. Chráněným pracovištěm je též pracoviště zřízené v domácnosti člověka se změněnou pracovní schopností.
  • Pracují zde lidé, kteří kvůli svému onemocnění či postižení nemohou najít uplatnění na běžném trhu práce a potřebují speciální pracovní podmínky nebo pomoc jiné osoby. Oproti sociálně terapeutickým dílnám není hlavním cílem nácvik pracovních dovedností a návyků, jde především o nabídku zaměstnání (na delší dobu) pro lidi se změněnou pracovní schopností. Je zde uzavírána běžná pracovní smlouva a pracovníci dostávají mzdu.
  • Chráněné dílny se obvykle zabývají výtvarnými nebo jinými výrobními činnostmi, chráněná pracoviště se zaměřují na oblasti nevýrobní, jsou to například kavárny, krámky, atp.
  • Další možností zaměstnání pro člověka, který má změněnou pracovní schopnost, je chráněné pracovní místo. To může být zřízeno v rámci běžného pracoviště.
 • Chráněné bydlení

  • Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná na přechodnou, předem dohodnutou dobu. Jejím cílem je pomoci klientům nabýt či obnovit schopnosti a dovednosti nutné pro běžný život, a to hlavně v oblasti péče o domácnost, sebepéče, navazování a udržování sociálních kontaktů.
  • Chráněná bydlení jsou individuální (klient bydlí sám nebo s jedním až dvěma spolubydlícími) nebo skupinová (přibližně 10 klientů bydlí společně ve větším bytě nebo domě).
  • Klienti zde trénují péči o domácnost, včetně přípravy stravy. Při tom, stejně jako při vyřizování osobních záležitostí, hledání práce nebo volnočasových aktivit aj., jim podporu poskytují terapeuti. Již během pobytu na chráněném bydlení se hledají možnosti následného bydlení.
  • Klienti si pobyt a služby platí.
 • Krizová pomoc

  • Krizové služby poskytují bezprostřední psychiatrickou a psychologickou pomoc v náhle vzniklých situacích, které člověk není schopen sám zvládat. Tyto služby mohou být poskytovány ve specializovaném zařízení poskytujícím krizovou pomoc (krizová centra), prostřednictvím telefonické linky nebo v terénu (např. v místě bydliště klienta). Krizové služby často pomohou předejít nutnosti hospitalizace. Pokud je to třeba, pracovníci poskytující krizovou pomoc klientovi doporučí či zprostředkují následné služby nebo hospitalizaci.
  • Krizová centra mají většinou nepřetržitý provoz. Nabízejí možnost ambulantních konzultací a obvykle i možnost krátkodobého pobytu. Tyto služby nejsou zaměřeny přímo na klienty s vážným duševním onemocněním.
  • Krizové linky nabízejí telefonickou krizovou pomoc, některé z nich se zaměřují na určitou cílovou skupinu (např. děti, senioři). Některé mají nepřetržitý provoz, jiné omezenou pracovní dobu.
  • Terénní krizové služby nabízejí cílenou krizovou pomoc na místě, kde se klient zrovna nachází. Některé organizace pracující s lidmi s duševním onemocněním takové služby nabízejí pro své klienty, jinak u nás zatím nejsou příliš dostupné.
 • Osobní asistence

  • Osobní asistence je služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí lidem se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Asistent pomáhá zvládat situace a činnosti, které klient, vzhledem ke svému znevýhodnění nezvládá sám, např. při péči o vlastní osobu a domácnost, při cestování, ve škole nebo při kontaktu s institucemi a úřady. Službu si klient hradí a je poskytována v předem dohodnutém rozsahu a čase.
 • Pečovatelská a odlehčovací služba

  • Pečovatelská služba je služba poskytovaná především dětem, lidem se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí (bydlišti), tak ve specializovaných zařízeních (domech s pečovatelskou službou). Pečovatelská služba může klientovi pomáhat při péči o vlastní osobu a domácnost (hygiena, úklid, zajištění stravy). Službu si klient hradí.
  • Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
 • Podpora samostatného bydlení

  • Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná především v klientově bytě. Je zaměřena na nácvik dovedností potřebných pro zajištění chodu domácnosti a fungování v běžném prostředí, vždy podle individuální potřeby klienta. Konkrétní obsah a časový rozsah závisí na dohodě mezi klientem a terapeutem.
  • Službu si klient hradí.
 • Podporované studium

  • Podporované studium je služba sociální rehabilitace zaměřená na podporu v oblasti studia (rozhodování se, začátku, návratu, udržení se a dokončování studia).
 • Poradenství

  • Poradna je služba, která poskytuje klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízí různé možnosti řešení jejich problému nebo životní situace a napomáhá tyto možnosti realizovat. Poradenské služby jsou rovněž zřizovány za účelem poskytování informací o službách, léčebných a rehabilitačních programech, dále informací týkající se sociální problematiky a sociálního zabezpečení a konečně jako poradenství právní.
 • Přechodné a podporované zaměstnávání

  • Přechodné zaměstnávání je služba zaměřená na obnovení či získání dovedností potřebných k fungování na trhu práce. Klienti pracují po určitou, předem dohodnutou dobu (např. půl roku) na pracovním místě v rámci běžného pracoviště. Podporu či nezbytný trénink jim poskytuje terapeut. Nejde zde o udržení tohoto konkrétního zaměstnání, cílem je získat a upevnit pracovní návyky a dovednosti a zvýšit sebedůvěru v souvislosti s prací.
  • Podporované zaměstnání je služba určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na běžném trhu práce. Cílem je umožnit klientovi zastávat zaměstnání, které odpovídá jeho schopnostem a dovednostem a zároveň i jeho zájmům a představám. Terapeut pomáhá při přípravě, získání i zvládání práce. Terapeut může, po dohodě s klientem, vstupovat do kontaktu se zaměstnavatelem, doprovázet klienta na pracovišti, ale stejně tak může být služba „neviditelná“, zaměstnavatel o ní nemusí vědět.
 • Služby následné péče

  • Služby následné péče jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
 • Sociálně terapeutické dílny

  • Sociálně terapeutické dílny jsou určeny klientům, kteří kvůli svému onemocnění nemohou najít uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce. Cílem je nácvik a zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Klienti zde zpravidla nedostávají mzdu.
 • Sociální rehabilitace

  • Služby sociální rehabilitace zahrnují širokou škálu služeb zaměřených převážně na nácvik dovedností směřujících k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti klienta. Služby mohou být poskytovány ambulantní, terénní i pobytovou formou.
 • Stacionář

  • Stacionáře jsou místem, kde lidé se zdravotním postižením či duševním onemocněním mohou trávit svůj čas. Stacionáře nabízejí možnost setkávat se s dalšími lidmi i možnost využít podpory a služeb, zájmových činností, poskytují i stravu a pomoc při hygieně nebo podmínky pro ni.
  • Stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují významnou míru pomoci jiné osoby.
  • Existují denní stacionáře (ambulantní zařízení) a týdenní stacionáře (pobytová zařízení).
  • Některé stacionáře pro lidi s duševním onemocněním jsou kombinací sociálních a zdravotnických služeb, nebo jsou čistě zdravotnickou službou. Do jejich nabídky může patřit celodenní psychoterapeutický program, docházkové skupiny, ambulantní psychiatrická a psychoterapeutická péče či volnočasové aktivity.
  • Úhrada této služby záleží na podmínkách daných konkrétním poskytovatelem.
 • Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

  • Svépomocné a uživatelské aktivity Pod svépomocí rozumíme pomáhání si vlastními silami, bez cizího přispění. To platí jak pro jednotlivce, tak pro skupinu lidí se stejnými problémy.
  • Nejvýraznější svépomocnou aktivitou jsou svépomocné skupiny. Členové svépomocných skupin si předávají informace, poskytují si emocionální podporu, mohou si poskytovat i přímou praktickou pomoc či obhajovat své zájmy vůči jiným organizacím, případně i vůči státu. V oblasti duševního zdraví a nemoci se můžeme setkat se svépomocnými skupinami lidí s psychickými problémy, nebo se skupinami příbuzných.
  • Uživatelské aktivity se v mnoha případech vyvíjejí z dobře fungujících svépomocných skupin. Jde v podstatě o rozšíření a otevření aktivit svépomocné skupiny. Mohou nabízet například některé sociální služby nebo volnočasové aktivity. Do jejich činnosti bývají obvykle zapojováni různí profesionálové.
 • Terapeutická komunita

  • Terapeutická komunita je zařízení, kde klient po určitou – předem stanovenou – dobu žije. Většina terapeutických komunit v ČR je určena pro lidi závislé na návykových látkách, existují ale i komunity pro lidi s jinými psychickými problémy. Cílem služby je především nácvik dovedností nutných k zvládání běžného života, klienti dodržují pravidelný denní režim, podílejí se na provozu komunity. K dispozici mají podporu terapeuta.
  • Klienti si obvykle hradí stravu a ubytování.
 • Terénní program

  • Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb.
 • Vzdělávací a volnočasové aktivity

  • Jedná se o různé druhy volnočasových a vzdělávacích aktivit.